NovostiArhiva
11-11/09/2012
Belgrade Consensus Conference ECHM, Dan Divers Day Belgrade Sava Centre
11-16/09/2012
38th Annual Meeting of the European Underwater & Baromedical Society EUBS...
Postavite pitanje
SPECIJALNA BOLNICA ZA
HIPERBARIČNU MEDICINU
Tel.: +381 11 3670-158
Fax: +381 11 2650-823
e-mail:

Potrebna dokumentacija

Pacijenti – osiguranici RFZO, na lečenje u Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu dolaze na osnovu sledeće dokumentacije:
I
PACIJENTI IZ FILIJALE BEOGRAD I KRALJEVO, (Raški okrug), DONOSE:
 1. Uput (za specijalistički pregled) dobijen od izabranog lekara
 2. Mišljenje lekara specijaliste ili otpusnu listu
1. UPUT (ZA SPECIJALISTIČKI PREGLED) koji daje izabrani lekar, na osnovu mišljenja lekara specijaliste ili na osnovu otpusne liste, treba da ima sledeće elemente:
 • Adresa: SPECIJALNA BOLNICA ZA HIPERBARIČNU MEDICINU
 • Osnovni lični podaci pacijenta iz važeće zdravstvene knjižice
 • Dijagnoza u skladu sa ugovorom Specijalne bolnice za hiperbaričnu medicinu sa RFZO
 • Potpis i pečat lekara i okrugli pečat Doma zdravlja
 • Rok važenja uputa je 6 meseci
 • Uput se mora dobiti PRE OTPOČINJANJA HBO TERAPIJE
2. MIŠLJENJE LEKARA SPECIJALISTE ili OTPUSNA LISTA treba da sadrže sledeće:
 • Osnovni podaci o pacijentu
 • Dijagnoza u skladu sa Ugovorom koji Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu ima sa RFZO-om i navod da se traži LEČENJE ILI TERAPIJA U HIPERBARIČNOJ KOMORI
 • Potpis i pečat lekara i okrugli pečat zdravstvene ustanove
 • Od datuma dobijanja mišljenja lekara specijaliste do datuma dobijanja uputa izabranog lekara, ne bi trebalo da prođe više od mesec dana.
 • Svaka ispravka na uputu, mišljenju lekara specijaliste ili otpusnoj listi, mora da bude overena pečatom zdravstvene ustanove koja izdaje dokument!
II
PACIJENTI IZ OSTALIH FILIJALA RFZO DONOSE:
OVEREN UPUT (ZA STACIONARNO LEČENJE) IZABRANOG LEKARA koji treba da ima sledeće elemente:
 • Adresa: SPECIJALNA BOLNICA ZA HIPERBARIČNU MEDICINU
 • Osnovni lični podaci pacijenta iz važeće zdravstvene knjižice
 • DIJAGNOZA
 • OVERA NADLEŽNE LEKARSKE KOMISIJE sa naznakom da Filijala snosi troškove LEČENJA ili SAGLASNOST LEKARSKE KOMISIJE (OLK – 3) koja pored ličnih podataka o pacijentu i adrese koja glasi na Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu, sadrži i napomenu da komisija odobrava LEČENJE u Specijalnoj bolnici za hiperbaričnu medicinu.
 • Rok važenja uputa, odnosno saglasnosti, je 6 meseci
 • Uput se mora dobiti PRE OTPOČINJANJA HBO TERAPIJE
 • Svaka ispravka na uputu ili saglasnosti lekarske komisije mora da bude overena pečatom zdravstvene ustanove / filijale koja izdaje uput!
III
HOSPITALIZOVANI PACIJENTI:
U hitnim slučajevima, bolnica ili druga stacionarna ustanova, upućuju pacijenta na HBO terapiju.
 • Donosi se UPUT ZA STACIONARNO LEČENJE.
 • Adresa: SPECIJALNA BOLNICA ZA HIPERBARIČNU MEDICINU
 • Osnovni lični podaci pacijenta iz važeće zdravstvene knjižice
 • Piše se DIJAGNOZA i navod da se traži LEČENJE ILI TERAPIJA u hiperbaričnoj komori.
 • Uput važi uz potpis i pečat ordinirajućeg lekara i načelnika odeljenja i okrugli pečat zdravstvene ustanove / bolnice koja šalje pacijenta.
NAPOMENE ZA HOSPITALIZOVANE PACIJENTE :
 1. Uz uput, obavezno se dostavlja POTVRDA O LEŽANJU (HOSPITALIZACIJI) koju daje bolnica ili zdravstvena ustanova, kojom se navodi da je pacijent hospitalizovan i od kog datuma. Potvrda treba da ima datum izdavanja i potpis i overu načelnika i ordinirajućeg lekara i okrugli pečat bolnice.
 2. Datum na uputu ustanove hospitalizacije mora da bude u skladu sa datumom otpočinjanja HBO terapije, odnosno uput treba da se dobije pre otpočinjanja HBO terapije.
 3. Ukoliko ustanova hospitalizacije odbije da izda uput za lečenje u Specijalnoj bolnici za hiperbaričnu medicinu, pacijent – u zavisnosti od toga da li dolazi iz filijale Beograd/Kraljevo ili ostalih filijala, donosi uput za lečenje popunjen i izdat po istim pravilima kao za nehospitalizovane pacijente iz filijale Beograd (Kraljevo) ili ostalih filijala. Uz taj uput, pacijent takođe MORA da ima potvrdu o ležanju (hospitalizaciji) popunjenu na prethodno naveden način