NovostiArhiva
11-11/09/2012
Belgrade Consensus Conference ECHM, Dan Divers Day Belgrade Sava Centre
11-16/09/2012
38th Annual Meeting of the European Underwater & Baromedical Society EUBS...
Postavite pitanje
SPECIJALNA BOLNICA ZA
HIPERBARIČNU MEDICINU
Tel.: +381 11 3670-158
Fax: +381 11 2650-823
e-mail:

Naš tim

Proces pružanja HBO terapija u Specijalnoj bolnici za hiperbaričnu medicinu obavljaju: lekari, medicinske sestre i tehničari – operateri za pultom, koji čine suštinsko medicinsko-tehničko osoblje ove vrste zdravstvene ustanove. Njihov rad, koordinacija i saradnja su međusobno isprepletani i zavisni. Usmerenost njihove pažnje mora, obzirom na specifičnost pružanja terapije u hiperbaričnim uslovima, uvek da bude dvojaka: na medicinsku negu pacijenta u redovnim i hitnim uslovima, kao i na bezbednost svih prisutnih u procesu HBO terapije.
Pacijent u Specijalnoj bolnici za hiperbaričnu medicinu tokom HBO terapije nikada nije prepušten sam sebi ili samo jednoj osobi. Tokom terapije uvek o njemu vodi račnuna ceo tim: pratilac koji je tokom terapije u neposrednom kontaktu sa pacijentom u komori, operater za pultom koji preko monitora prati sve pacijente i koji je sa pratiocem u stalnoj komunikaciji i lekar koji je u svakom momentu tu da pomogne savetom ili uđe u komoru u toku terapije.

LEKAR

Osnovu medicinskog tima Specijalne bolnice predstavlja lekar. Nakon upoznavanja i medicinskog procenjivanja pacijenta lekar donosi odluke vezane za njegovo lečenje i terapiju i odgovoran je za sprovođenje HBO terapije. Pre svake terapije lekar previja pacijente kojima je to neophodno. Na taj način prati stanje rane, svakodnevno je hirurški obrađuje, vrši procenu o potrebi uključivanja dodatnih lekova ili mišljenja drugog lekara odgovarajuće specijalnosti.
Naš tim lekara čine lekari čije su specijalnosti i subspecijalnosti usko vezane za uobičajena medicinska stanja pacijenata kojima je potrebna hiperbarična oksigenacija.

MEDICINSKA SESTRA

Ukoliko lekar Specijalne bolnice predstavlja osnovu - mozak tima, onda se slobodno može reći da medicinska sestra predstavlja i srce i dušu medicinskog tima. Njena uloga pokriva sve faze – od ulaska pacijenta u Specijalnu bolnicu, do njegovog odlaska kući.Medicinska sestra priprema pacijente za HBO terapiju, pomaže lekaru u previjalištu, u fazi pripreme pacijenta mu meri pritisak i nivo glikemije i skreće lekaru pažnju ukoliko neki od parametara odstupaju od uobičajenih.
Posao medicinske sestre je i da bude pratilac pacijentima u komori tokom HBO terapije.Veoma je važno umeće medicinske sestre da proceni potrebe pacijenta i pomogne mu. Ta osobina pozitivno utiče na realizaciju veoma specifične HBO terapije i olakšava, umanjuje ili potiskuje mnoge subjektivne probleme koji mogu da prate pacijente dok prolaze kroz proces lečenja.

PRATILAC U KOMORI

Pratioci u komori, a to u Specijalnoj bolnici za hiperbaričnu medicinu mogu biti: medicinska sestra, lekar ili tehničar, imaju sledeće obaveze vezane za neposredan početak i tok HBO tretmana: kontrola unosa nedozvoljenih materijala i opreme u komoru; procena adekvatnosti garderobe i izgleda pacijenata; pomoć instrukcijama prilikom izjednačavanja pritiska i komunikacija sa operaterom za kontrolnim pultom radi korekcije toka terapije prilikom perioda kompresije; nadgledanje pacijenata tokom HBO tretmana; postavljanje i skidanje maske; medicinska nega koja se odnosi na standardne pojave tokom HBO tretmana i prevladavanje uobičajenih problema koji se mogu javiti tokom HBO tretmana.
Pratilac ima mogućnost neprekidne audio komunikacije sa operaterom za pultom, dok operater ima i vizuelni prikaz svih pacijenata u komori tokom terapije.

OPERATER ZA PULTOM

Tehničar – operater za pultom u okviru tima Specijalne bolnice je osoba od čijeg rada zavisi bezbednost HBO terapije u najširem smislu. On, sa jedne strane upravlja specifičnom opremom za pružanje terapije kiseonikom pod povišenim pritiskom, a sa druge strane pažljivo prati s pozicije pulta sve pacijente na HBO tretmanu u komori.