NovostiArhiva
11-11/09/2012
Belgrade Consensus Conference ECHM, Dan Divers Day Belgrade Sava Centre
11-16/09/2012
38th Annual Meeting of the European Underwater & Baromedical Society EUBS...
Postavite pitanje
SPECIJALNA BOLNICA ZA
HIPERBARIČNU MEDICINU
Tel.: +381 11 3670-158
Fax: +381 11 2650-823
e-mail:

Aktivnosti

Dosadašnje aktivnosti

 1. Juni 1994. - Održavanje simpozijuma “Hiperbarična medicina 94”, Miločer, gde smo snosili celokupne troškove - avio prevoz, boravak i dodatne troškove - za svih 350 prisutnih lekara.
 2. Septembar 1994. - Prijem u svetsku profesionalnu asocijaciju “Undersea and Hyperbaric Medical Society”.
 3. Mart 1995. - Potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obavezama o korišćenju usluga CHM za potrebe osiguranih lica Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 4. Jun 1995. - Objavljivanje prvog broja časopisa “Hiperbarična medicina - novosti” koji od tada izlazi tromesečno i besplatno se šalje na adrese 1500 lekara.
 5. Maj 1996. - Prijem u DAN, svetsku organizaciju za podvodnu i hiperbaričnu medicinu.
 6. Maj 1996. - na 13. Kongresu lekara Srbije organizujemo paralelni skup “Hiperbarična medicina 96” sa najboljom posećenošću na celom kongresu.
 7. Septembar 1996. - Prijem u EUBS - Evropsku organizaciju za hiperbaričnu medicinu.
 8. Septembar 1996. - Dobijanje organizacije 1. Evropskog Workshop-a Evropskog komiteta za hiperbaričnu medicinu za maj 1998. godine.
 9. April 1997. - Potpisan Protokol o osnivanju Specijalističke međunarodne škole za baromedicinu pri Medicinskom fakultetu kojim je CHM određen za naučno-nastavnu bazu Medicinskog fakuleteta u Beogradu za oblast baromedicine.
 10. Septembar 1997. - školske 97/98 godine prva generacija lekara specijalista upisuje subspecijalizaciju iz baromedicine na Međunarodnoj postdiplomskoj školi za baromedicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koju je osnovao Medicinski fakultet uz finansijsku podršku Centra za hiperbaričnu medicinu. Škola ima 25 viziting profesora, najeminentnijih stručnjaka iz ove grane medicine iz celog sveta. Troškove internacionalnog dela ove škole snosimo u potpunosti.
 11. Maj 1998. - U organizaciji CHM-a, Medicinskog fakulteta i Evropskog komiteta za hiperbaričnu medicinu održava se Prvi Evropski workshop i postdiplomski kurs iz hiperbarične medicine kojem prisustvuje preko 420 domaćih lekara i 48 lekara iz inostranstva. Koliko nam je poznato, u to vreme ovo je bio skup sa najvećim brojem stranih učesnika tokom desetogodišnjeg perioda u našoj zemlji. Zaključci koji su donešeni ulaze u pravilnike svih zemalja koje imaju članove u Evropskom komitetu za hiperbaričnu medicinu kao “Beograd 98”. Medicinski fakultet workshop proglašava za inovaciju znanja. Kompletne troškove konferencije snosi Centar za hiperbaričnu medicinu.
 12. Kao rezultat ove konferencije Centar izdaje knjigu sa istim nazivom koja je distribuirana u celom svetu. Poznata izdavačka kuća iz SAD “Best Publishing Company” traži da bude koizdavač i otkupljuje pola tiraža.
 13. Avgust 1999. - Centar prerasta u Zavod za hiperbaričnu medicinu.
 14. Septembar 1999. - Zavod je određen za referentnu zdravstvenu ustanovu iz oblasti baromedicine.
 15. Oktobar 1999. - U okviru Zavoda se otvara prvi pokretni centar za hiperbaričnu medicinu koji je zbog kvaliteta svoje tehničke podrške (kompresori, generator kiseonika, rezerve vazduha i kiseonika, električno napajanje ili napajanje preko agragata) jedinstven u svetu.
 16. Oktobar 1999. - iniciramo prvu specijalizaciju iz hiperbaričnih komora na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 17. Februar 2000. - Otvara se Centar za hiperbaričnu medicinu u Bujanovačkoj banji. Ovaj centar je značajan kako psihološki za lokalno stanovništvo, tako i strateški.
 18. Februar 2000. - U saradnji sa Medicinskim fakultetom smo pokrenuli osnivanje Laboratorije za istraživanje u oblasti baromedicine čime se stvara osnova za permanentno obrazovanje stručnjaka u oblasti baromedicine, posebno omogućavanje izrade magistarskih i doktorskih teza iz ove poblasti po najvišim naučnim standardima. Istraživanja su započeta pod rukovodstvom akademika Bogdana Đuričića (1951- 2008) sa dva projekta.
 19. Februar 2002. - Uvoz najmodernije opreme proizvođača HAUX iz Nemačke, komore za 15 pacijenata, kompjuterizovane i sa kompletnim monitoringom.
 20. Oktobar 2002. - Počinje izgradnja Centra za hiperbaričnu medicinu u Kliničkom centru u Novom Sadu. Planirani centar će sadržati najmoderniju hiperbaričnu komoru kapaciteta oko 150 pacijenata dnevno, dijagnostičke uređaje poslednje generacije, moderno opremljenu laboratoriju za praćenje pacijenata i naučno-istraživački rad, amfiteatar sa 80 mesta za edukaciju studenata i uključivanje u nastavu Medicinskog fakulteta.
 21. Februar 2004. - Na Svetskom kongresu studenata medicine Delić Jelena, apsolvent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa radom rađenim u Zavodu za hiperbaričnu medicinu, osvaja prvo mesto.
 22. Septembar 2004. - Na Evropskom kongresu hiperbarične medicine rad Zavoda za hiperbaričnu medicinu, Medicinskog fakulteta u Beogradu i GAK Narodni front „Endometrijalna receptivnost i hiperbarične oksigenacija“ proglašen za najbolji rad u Evropi ove godine.
 23. Septembar 2005. - Na Evropskom kongresu hiperbarične medicine u Barseloni doneta odluka da se obnovi rad Specijalističke međunarodne škole za baromedicinu pri Medicnskom fakultetu u Beogradu.
 24. Januar 2008. - otvaranje novog Centra za hiperbaričnu medicinu u zgradi Instituta ya histo-fiziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 25. Septembar 2008. - prema odluci Evropskog komiteta za hiperbaričnu medicinu (ECHM) i EUBS-a, Zavod dobija organizaciju devete Konsenzus konferencije Evropskog komiteta, kao i Evropskog kongresa hiperbarične medicine 2012. godine.
 26. Oktobar 2009. - Na poziv Evropskog zdravstvenog foruma iz Gaštajna, predstavnici Zavoda na ministarskoj konferenciji, na posebno organizovanom prijemu drže predavanje o uštedama u tretiranju diabetesa i drugih masovnih nezaraznih bolesti primenom hiperbarične terapije.
 27. April 2011. - Zavod za hiperbaričnu medicinu prerasta u Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu.
 28. Jun 2011. - početak rada novog Centra u Vrnjačkoj Banji u Specijalnoj bolnici za lečenje i rehabilitaciju “Merkur”.
 29. Septembar 2012. - Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu u periodu od 10.-16. septembra su u Sava Centru organizovali Nedelju ronilačke i hiperbarične medicine koja se sastoji od četiri skupa iz ove oblasti: 9. Konsenzus konferencije Evropskog komiteta za hiperbaričnu medicinu (ECHM), 38. godišnjeg naučnog kongresa Evropskog udruženja podvodne i hiperbarične medicine (EUBS) sa Workshop-om o istraživanju u ovoj oblasti i 8. DAN Divers Day, skup organizacije za medicinsku pomoć roniocima. Iako evropski, na ovim skupovima učestvuju stručnjaci iz celog sveta.
  Ukratko, najznačajnijim evropskim događajima iz oblasti ronilačke i hiperbarične medicine 2012 su domaćin bili Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Odziv je bio jako veliki i kako su učesnici rekli, postavili smo nove standarde u organizaciji ovih skupova.
 30. 1994.-2012. - Učešće na svim međunarodnim skupovima o hiperbaričnoj medicini.
Takođe, na Evropskoj konferenciji u Izraelu 1999. godine je odlučeno da preko Međunarodne poslediplomske škole za baromedicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu učestvuje od samog osnivanja Evropskog koledža za baromedicinu kao jedan od centara stvaranja i razvoja.

MEDICINSKI REZULTATI

Od početka rada 1994. godine do danas urađeno je preko 400000 terapija.
Pozitivni rezultati su postignuti kod preko 90% tretiranih pacijenata. Rezultati koji su postignuti su jako dobri, a još su bolji nego na početku jer je tokom godina usposta-vljena izuzetna saradnja sa lekarima drugih zdravstvenih ustanova koji su prepoznali mogućnosti i efekte ove vrste terapije. Treba navesti samo slučaj jednog indikacionog područja gde su u 100% slučajeva postignuti pozitivni rezultati, a to je slučaj gasne gangrene. U toku dosadašnjeg rada imali smo mnogo slučajeva gasnih gangrena, gde je većina pacijenata bilo mlađe od 60 godina. Svi ovi pacijenti su potpuno izlečeni, a većina ih je došla bez gotovo ikakvih izgleda da prežive. Svi su izlečeni i radno sposobni. Samo ovaj primer u potpunosti opravdava postojanje Specijalne bolnice za hiperbaričnu medicinu.
Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu je danas, sa svojih 11 hiperbaričnih komora (od kojih dve laboratorijske za bazična istraživanja) najopremljeniji centar za hiperbaričnu medicinu u Evropi.