Pacijenti – osiguranici RFZO, na lečenje u Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu dolaze na osnovu sledeće dokumentacije:
I
PACIJENTI IZ FILIJALE BEOGRAD I KRALJEVO, (Raški okrug), DONOSE:
  1. Uput (za specijalistički pregled) dobijen od izabranog lekara
  2. Mišljenje lekara specijaliste ili otpusnu listu
1. UPUT (ZA SPECIJALISTIČKI PREGLED) koji daje izabrani lekar, na osnovu mišljenja lekara specijaliste ili na osnovu otpusne liste, treba da ima sledeće elemente:
2. MIŠLJENJE LEKARA SPECIJALISTE ili OTPUSNA LISTA treba da sadrže sledeće:
II
PACIJENTI IZ OSTALIH FILIJALA RFZO DONOSE:
OVEREN UPUT (ZA STACIONARNO LEČENJE) IZABRANOG LEKARA koji treba da ima sledeće elemente:
III
HOSPITALIZOVANI PACIJENTI:
U hitnim slučajevima, bolnica ili druga stacionarna ustanova, upućuju pacijenta na HBO terapiju.
NAPOMENE ZA HOSPITALIZOVANE PACIJENTE :
  1. Uz uput, obavezno se dostavlja POTVRDA O LEŽANJU (HOSPITALIZACIJI) koju daje bolnica ili zdravstvena ustanova, kojom se navodi da je pacijent hospitalizovan i od kog datuma. Potvrda treba da ima datum izdavanja i potpis i overu načelnika i ordinirajućeg lekara i okrugli pečat bolnice.
  2. Datum na uputu ustanove hospitalizacije mora da bude u skladu sa datumom otpočinjanja HBO terapije, odnosno uput treba da se dobije pre otpočinjanja HBO terapije.
  3. Ukoliko ustanova hospitalizacije odbije da izda uput za lečenje u Specijalnoj bolnici za hiperbaričnu medicinu, pacijent – u zavisnosti od toga da li dolazi iz filijale Beograd/Kraljevo ili ostalih filijala, donosi uput za lečenje popunjen i izdat po istim pravilima kao za nehospitalizovane pacijente iz filijale Beograd (Kraljevo) ili ostalih filijala. Uz taj uput, pacijent takođe MORA da ima potvrdu o ležanju (hospitalizaciji) popunjenu na prethodno naveden način