U Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu dolaze:
Postupci sa pacijentima, nevezano za način njihovog upućivanja / pristupanja terapiji su jednaki. Svi pacijenti, bez obzira na način dolaska na lečenje u Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu, se tretiraju na osnovu medicinski opravdanih i međunarodno prihvaćenih indikacija (pogledati listu međunarodno priznatih indikacija za HBO terapiju).
PROCEDURA UPUĆIVANJA PACIJENATA
Nevezano za način upućivanja, sledeća procedura se mora ispoštovati pre nego što se pacijent primi na HBO terapiju u Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu:
Lekar će primiti pacijenta na HBO terapiju ukoliko nakon obavljenog pregleda pacijenta i njegove medicinske dokumentacije, ustanovi da pacijent ispunjava uslove za HBO terapiju, a to su:
Nakon prijema pacijent potpisuje Saglasnost za lečenje i određuje mu se (u zavisnosti od indikacije, opšteg stanja i pritiska na kome se terapija obavlja) termin za lečenje.
Pacijenti - osiguranici Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) se u Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu upućuju na nekoliko načina:
Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu sa RFZO ima Ugovor o pružanju usluga lečenja osiguranika Fonda na osnovu sledećih indikacija:
  1. Akutno trovanje CО, CO2, cijanidima, bojnim otrovima i dr.
  2. Sepse (anaerobne, aerobne, mešovite, gasne embolije, gasne gangrene)
  3. Kraš sindrom, kompromitovani transplantati, osteomijelitisi
  4. Opekotine II i III stepena (više od 30% ukupne površine kože)
  5. Diabetične polineuropatije i ostale polineuropatije i angiopatije
  6. Cerebrovaskularni insulti lakšeg stepena - TIA
  7. Nezarastajuće rane (ishemija IV stepena i ireverzibilne promene – gangrene), ulkus kruris